ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ปัณฑิตา ไชยโย
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1มีส่วนร่วมในการจัดทำวิดีทัศน์ “พลเมืองวิถีใหม่” เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 256525 กันยายน 2565
2เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำวันปี 2565 17 สิงหาคม 2565
3ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
4ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
5ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น12 ตุลาคม 2563
6ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย12 ตุลาคม 2563
7ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.323 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
3ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 4 10 มีนาคม 2564
4ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น12 ตุลาคม 2563
5ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย12 ตุลาคม 2563
6ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.323 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ภัยพิบัติในชีวิตประจำวัน2 มีนาคม 2566
2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง13 กันยายน 2564
3อบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร"กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"10 กันยายน 2564
4อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 3716 ตุลาคม 2563
5ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ภายใต้โครงการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา30 ตุลาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การพัฒนาสมรรถนะครูผู้จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการการจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อส่งเสริมการคิดเพื่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย25 พฤศจิกายน 2564
2อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10 - 12 Teacher (C4T-9)7 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล