ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายนนท์ธยา วาทกุลชร
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1สร้าง PowerPoint ให้โต้ตอบได้ด้วย ClassPoint11 มิถุนายน 2565
2การอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ29 พฤษภาคม 2565
3โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์29 เมษายน 2565
4การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา29 มีนาคม 2565
5การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform)15 กุมภาพันธ์ 2565
6การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน24 ตุลาคม 2564
7การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วPA)24 ตุลาคม 2564
8โครงการต้นแบบการจัดการเรียนรู้การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน19 ตุลาคม 2564
9โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามช้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)10 ตุลาคม 2564
10โครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษาและเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา9 ตุลาคม 2564
11การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และวิดีทัศน์การจัดการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว92564 เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู4 พฤษภาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล