ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางอรนิดา อิ่มทอง
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหม่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหม่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คหกรรมศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน23 มกราคม 2567
  2กรรมการตัดสินการแข่งขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.316 กันยายน 2566
  3กรรมการตัดสินการแข่งขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-ม.616 กันยายน 2566
  4a thai dessert cooking teacher to advance the principles and objectiver of AFS ,by encouraging tntercultural learning and understanding17 มิถุนายน 2566
  5คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ nanmeebooks reading club31 มกราคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา256616 กันยายน 2566
  2ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา256616 กันยายน 2566
  3ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา25655 กุมภาพันธ์ 2566
  4ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา25655 กุมภาพันธ์ 2566
  5ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา25655 กุมภาพันธ์ 2566
  6ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา25655 สิงหาคม 2565
  7ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงระดับชั้น ม.4-6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา25655 สิงหาคม 2565
  8ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา25655 สิงหาคม 2565
  9ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา25655 สิงหาคม 2565
  10ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา25655 สิงหาคม 2565
  11ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา25655 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมเผยแร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาพื้นที่จังหวัดน่านสู่สาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256719 กุมภาพันธ์ 2567
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ประชุมครู อย.น้อย จังหวัดน่าน30 มกราคม 2567
  2อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ(วPA)24 ตุลาคม 2564
  3โครงการสัมมนาปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น9 กันยายน 2564
  4สมุนไพรใกล้ตัว7 กันยายน 2564
  5อาหารและสารอาหาร7 กันยายน 2564
  6มารยาทบนโต๊ะอาหารสากล7 กันยายน 2564
  7สมุนไพรไทยกับการดูแลรักษาสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด194 กันยายน 2564
  8อาหารเพื่อสุขภาพ2 กันยายน 2564
  9ขนมวันสารทเดือน112 กันยายน 2564
  10เพศวิถีศึกษา1 กันยายน 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1วิธีการทำดอกมะลิจากกระดาษย่น12 กันยายน 2566
  2การพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆ(เหรียญโปรยทานรูปดาว)12 กันยายน 2566
  3สื่อการสอนพวงกุญแจจากลูกปัด(การร้อยลูกปัด)12 กันยายน 2566