ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.สิริกานต์ เจริญภักดี
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้สอนยุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : จุลชีววิทยา
วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย15 กันยายน 2566
2ครูที่ปรึกษานักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทคะแนนรวม การประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 256619 สิงหาคม 2566
3ครูที่ปรึกษานักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทคะแนนวิชาฟิสิกส์ การประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 256619 สิงหาคม 2566
4ครูที่ปรึกษานักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทคะแนนวิชาชีววิทยา การประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 256619 สิงหาคม 2566
5ครูที่ปรึกษานักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทคะแนนวิชาเคมี การประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 256619 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1Prototyping Application25 มีนาคม 2566
2Awaken Your Creative Power25 กุมภาพันธ์ 2566
3Online Class Preparation Using MS Teams25 กุมภาพันธ์ 2566
4Exploring Mixed Realities21 กุมภาพันธ์ 2566
5พื้นฐานของประสาทวิทยาศาสตร์ (Foundation of Neuroscience)21 พฤษภาคม 2565
6การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง2 พฤษภาคม 2565
7การใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Platform)14 มีนาคม 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Questioning in Science Classroom)2 พฤษภาคม 2565
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล