ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางประภากร เมธาเกษร
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้สอนยุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีววิทยา
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูที่ปรึกษาด้านเยี่ยมบ้านนักเรียน28 กันยายน 2563
2ครูที่ปรึกษาดีเด่นด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน29 มีนาคม 2562
3ครูดีไม่มีอบายมุข16 มกราคม 2557
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับม.ปลาย31 สิงหาคม 2567
2โครงการ1ห้องเรียน1นวัตกรรม20 ธันวาคม 2566
3โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา29 ธันวาคม 2565
4โครงการกล้าปี7 ได้รอบที่15 ธันวาคม 2565
5ชนะเลิศทักษะการพูดทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย18 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1เกียรติบัตร1ห้องเรียน1โครงงาน5 มกราคม 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะซิมเศร้า16 กรกฎาคม 2566
2โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีศรีน่าน5 พฤษภาคม 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล