ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ดวงชีวัน จันเครื่อง
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 12
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ควบคุมทีมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาคเหนือตอนบนครั้งที่ ๑๒ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน28 มกราคม 2567
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1คณะกรรมการจัดทำรายงานและนำเสนอสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา IQA AWARD ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม24 ตุลาคม 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมออนไลน์ “ถอดประสบการณ์ 3 ผ่าน การออกแบบแผน วPA สู่ผลลัพธ์ของผู้เรียน21 มกราคม 2567
2ตัดสินการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖16 ธันวาคม 2566
3อบรมเชิงปฎิบัติการการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖29 ตุลาคม 2566
4คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 705 มีนาคม 2566
5ครูผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ได้รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง19 กุมภาพันธ์ 2566
6อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โรงเรียนศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ” เครือข่ายภาคเหนือตอนบน20 กันยายน 2565
7ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โรงเรียนศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา20 กันยายน 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล