ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.สุนิดา อนุรุด
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ฝึกซ้อมนักเรียนนักเรียนได้ผ่านเข้าค่ายโอลิมวิชาการสาขา ฟิสิกส์ค่าย 2 ของศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่29 ธันวาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบนครั้งที่ 12 ปีการศึกษา256628 มกราคม 2567
2รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบนครั้งที่ 11 ปีการศึกษา256519 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล15 กุมภาพันธ์ 2567
2การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ15 กุมภาพันธ์ 2567
3การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน Digital Literacy : ความฉลาดทางดิจิทัล 8 กุมภาพันธ์ 2567
4การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน การเปลี่ยนผ่านองค์กรดิจิทัล6 กุมภาพันธ์ 2567
5การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน การบริหารโครงการ 5 กุมภาพันธ์ 2567
6การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่ 521 พฤษภาคม 2566
7การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
8การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนแม่ข่ายให้กับโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย24 มีนาคม 2566
9การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพโดยใช้กระบวนการ Active Learning18 มกราคม 2566
10การอบรมเพื่อพัฒนาสมถรรถนะจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีวิดิโอแบบมีปฏิสัมพันธ์และการสร้างสื่อด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม22 ตุลาคม 2565
11การอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning18 มิถุนายน 2565
12การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนสตรีศรีน่าน5 พฤษภาคม 2565
13การจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา25 เมษายน 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องพลังงาน รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 623 กุมภาพันธ์ 2566