ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ
โรงเรียน : สารทิศพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 12
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.(ฟิสิกส์)
วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรม4 สิงหาคม 2566
2ผู้ผ่านเข้ารอบ 100 โครงงาน การประกวดโครงงาน KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest”27 พฤศจิกายน 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓2 สิงหาคม 2556
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์10 พฤษภาคม 2566
2พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา JavaScript และ ภาษา C#16 พฤษภาคม 2565
3การฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ.19 กันยายน 2563
4อบรม หลักสูตร สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับ ม.1 - ม.36 ธันวาคม 2553
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การเขียนโปรแกรมภาษา Python (C4T Plus-Python)31 ตุลาคม 2564
2อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับ ม.ปลาย เรื่อง วิทย์ คณิต เพื่อชีวิต (ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ)28 กันยายน 2563
3หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8)9 พฤษภาคม 2563
4หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T – 9)9 พฤษภาคม 2563
5การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับ ม.ปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน20 พฤษภาคม 2562
6การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับ ม.ปลาย เรื่อง แล่นให้ไกลไปให้ถึง30 เมษายน 2561
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1แบบจำลองคลื่น แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กับความยาวคลื่นเมื่ออัตราเร็วคงที่4 มกราคม 2567
2SPM.NAN Big Data12 มกราคม 2565