ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายแท้ นามแก้ว
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 4
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • คุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (W.B.) และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ทะเบียนเลขที่ 2912/2564
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชา ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 121/2546
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชา ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 1/2560
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชา ผู้กำกับลูกเสือามัญรุ่ยนใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 121/2546
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
  วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : ฟิสิกส์ศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูที่ปรึกษาดีเด่นด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 28 กันยายน 2563
  2ครูผู้นำด้านการอ่าน สัปดาห์ส่งเสริมรักการอ่าน #ปี2 ประจำปีการศึกษา 2563 งานห้องสมุด โรงเรียนสตรีศรีน่าน25 กันยายน 2563
  3ครูดีไม่มีอบายมุขประจำปีการศึกษา 256216 มกราคม 2563
  4เป็นบุคคลตัวอย่างในการคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม24 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัจนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี1 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1วิทยากรโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์19 ธันวาคม 2564
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง 23 ตุลาคม 2564
  3สำเร็จการศึกษาผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (KPI e-Learning)"ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย" ประจำปีพุทธศักราช 25647 ตุลาคม 2564
  4เป็นครูแกนนำ สควค. การดำเนินโครงการเครือข่ายแกนนำห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. จำนวน 108 ชั่วโมง26 กันยายน 2564
  5ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบออนไลน์12 กันยายน 2564
  6การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียนความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology)29 สิงหาคม 2564
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู เรื่อง การพัฒนาศักยภาพตนเองตามแนวทางซาเทียร์เพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 28 กรกฎาคม 2564
  8ร่วมตั้งใจมั่นมอบของขวัญสู่แผ่นดิน ผ่านการปลูก รักษา และปักหมุดแห่งความดีตามโครงการ "ล้านต้นบนแผ่นดิน" สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย13 กรกฎาคม 2564
  9เป็นวิทยากร โครงการสานฝันทหารกองประจำการ เข้าสู่รั่วโรงเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 256429 มีนาคม 2564
  10เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ในกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 25637 กุมภาพันธ์ 2564
  11วิทยากร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)26 กันยายน 2563
  12อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบออนไลน์25 กันยายน 2563
  13คณะทำงานการจัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติธรรม โครงการ ต้นกล้าพิกุลธรรม แกนนำทำความดี ปี 2 12 กันยายน 2563
  14หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9)10 พฤษภาคม 2563
  15หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)6 พฤษภาคม 2563
  16การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 6 พฤษภาคม 2563
  17เป็นวิทยากร โครงการสานฝันทหารกองประจำการ เข้าสู่รั่วโรงเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
  18การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ12 ตุลาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT) รุ่นที่ 2 16 พฤษภาคม 2564
  2การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง วิทย์ คณิต เพื่อชีวิต (ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ)28 กันยายน 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1การศึกษาการกักอนุภาคในหลุมแสงจากคลื่นนิ่งและหลุมแลตทิชของแสงจากปรากฎการณ์ทัลบอต23 มีนาคม 2565
  2ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรง23 มีนาคม 2565