ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางนีรนารา คำอุ่น
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทองแดงประเภทวิชาฟิสิกส์20 สิงหาคม 2565
2ครูที่ปรึกษา ประเภทคะแนนชีววิทยาการประกวดการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์20 สิงหาคม 2565
3ครูที่ปรึกษา ประเภทคะแนนชีววิทยาการประกวดการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์20 สิงหาคม 2565
4ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทองประเภทคะแนนชีวววิทยา การตอบปัญหาวิทยาศานตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น9 มีนาคม 0570
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล