ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.สัจจาพร หมื่นโฮ้ง
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ5 มีนาคม 2566
2รางวัลระดับที่ 5 ซูโดกุ 28 มกราคม 2566
3รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ6 สิงหาคม 2565
4รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ5 สิงหาคม 2565
5รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล