ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางยุวนันท์ เชียงหนุ้น
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 12
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลเหรียญทองแดง6 พฤศจิกายน 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเวทคณิต LRU Vedic Math ครั้งที่ 416 พฤศจิกายน 2566
2รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเวทคณิต "เพชรอุทัย" ครั้งที่ 82 กันยายน 2566
3ชนะเลิศการแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.ปลาย3 มิถุนายน 2566
4รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1- ม.34 กุมภาพันธ์ 2566
5รางวัลชนะเลิศแข่งขันเวทคณิต โครงการ “เพชรอุทัย” คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 726 พฤศจิกายน 2565
6รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเวทคณิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 พฤศจิกายน 2565
7รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเวทคณิตมัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เวทคณิตเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียน"21 ตุลาคม 2566
2อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูวิทยากรค่าย 1 สอวน. คอมพิวเตอร์27 เมษายน 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการเลขคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษา6 พฤศจิกายน 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล