ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางวัจนา ประคำมา
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 15 กันยายน 2566
2ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 703 กุมภาพันธ์ 2566
3ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ผ่านการเรียน Lifelong Learning URU เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปี 256620 พฤศจิกายน 2566
2การอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Modul ที่ ๑ การพัฒนาและปลูกจิตวิญญาณความเป็นครุูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์19 พฤศจิกายน 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หลักสูตร การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม The Geometer's Sketchpad ๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย23 ตุลาคม 2566
4การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หลักสูตร การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม The Geometer's Sketchpad ๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น21 ตุลาคม 2566
5การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ BASIC LIFE SUPPORT AND AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR9 สิงหาคม 2566
6การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
7การอบรมครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์และการสร้างสื่อด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม22 ตุลาคม 2565
8การพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล"31 พฤษภาคม 2565
9โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนสตรีศรีน่าน5 พฤษภาคม 2565
10การอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT) "การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและ15 มกราคม 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล