ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางวิโยภา ไชยมงคล
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1คณะกรรมการการแข่งขันเวชคณิตระดับมอต้นจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา6 สิงหาคม 2566
2การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - ม.35 มีนาคม 2566
3ครูผู้สอนโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประจำปีครูผู้สอนโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา 256525 ธันวาคม 2565
4ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ‘เยือนถิ่น วิถีน่าน’26 พฤศจิกายน 2565
5การอบรมครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์และการสร้างสื่อด้วยดิจิตอลแพลตฟอร์ม22 ตุลาคม 2565
6อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โรงเรียนศูนย์ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครือข่ายภาคเหนือตอนบน20 กันยายน 2565
7ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีมัธยมศึกษาตอนต้น6 สิงหาคม 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล