ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายนิวัฒน์ ใจบาล
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : A.L.T.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ขั้นความรู้ทั่วไป
 • สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.)
 • สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)
 • ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ (S.S.W.B.)
 • ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (Leader of Adult)
 • ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
 • ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
 • ผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ( A.L.T.)
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปี 25611 กรกฎาคม 2562
  2เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 3 ประจำปี 255330 พฤษภาคม 2555
  3ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปี 25521 กรกฎาคม 2553
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) เด็กชายธีรพัฒน สมบัติทัฬห นักเรียนชั้น ม.2.1 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์15 พฤศจิกายน 2566
  2ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.34 กุมภาพันธ์ 2566
  3ครูผู้รับผิดชอบ โครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) เด็กชายธีรพัฒน สมบัติทัฬห นักเรียนชั้น ม.1.1 ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์31 ตุลาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)13 พฤศจิกายน 2565
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร "เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง"23 ตุลาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1เงินทองต้องวางแผน2 กุมภาพันธ์ 2565
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล