ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.พวงพยอม ถึงสุข
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ประกาศจากคณะลูกเสือแห่งชาติ
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท : ศศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน สร้างผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ Digital Technology ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง13 มกราคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน5 กุมภาพันธ์ 2566
  2กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน สร้างผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ Digital Technology ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง13 มกราคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม)19 เมษายน 2565
  3อบรมการวัดและประเมินผลสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ9 เมษายน 2565
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน24 มีนาคม 2565
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัด17 มีนาคม 2565
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
  2การใช้งานระบบมาตรฐานด้วยความปลอดภัย MOE Safety Platform 14 มีนาคม 2565
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล