ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางจรวยพร หมายสม
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
 • ชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
 • ชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
 • ชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
 • วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ6 มีนาคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย14 มีนาคม 2565
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล