ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2537
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 1/2561
 • เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดโรงเรียนสตรีศรีน่าน
 • มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (W.B.) ทะเบียนเลขที่4298 / 2563
 • วุฒิ ยุวกาชาด : ไม่มี
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก : ไม่มี
  วิชาเอก ปริญญาเอก : ไม่มี
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลการดูแลนักเรียนแข่งขัน Crossword Contest รางวัลชนะเลิศ5 กันยายน 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1Online class preparation using Ms teams26 กุมภาพันธ์ 2566
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning5 พฤษภาคม 2565
  2การอบรมเชิปฏิบัตการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด สพฐ.15 สิงหาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล