ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ลำดวน ท้าวเชียง
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ :
วุฒิ ทางลูกเสือ : C.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
 • วิทยำกรการเดินทางไกชและเข้าต่ายยุวกาชาด
 • เกียรติบัตร
 • วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : จิตวิทยา
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูที่ปรึกษาดีเด่ย ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%16 มกราคม 2567
  2ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ15 กันยายน 2566
  3ครูผูัสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา(Youth Counselor;YC)20 ธันวาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counselor) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6)15 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1พัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษา"พัฒนาความเข้มแขงงานแนะแนวเพื่อสร้างสมรรถนะผู้เรียนได้ค้นพบตนเองในการศึกษาต่อและการมีงานทำ27 กรกฎาคม 2566
  2พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู็เชิงรุก(Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า ภายใต้โครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า16 กรกฎาคม 2566
  2โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษา"การปรึกษาเชิงจิตวิทยา ความท้่ทายสำหรับครูที่ปรึกษาในยุคดิทัล5 กรกฎาคม 2566
  3โครงการแนะนแวแนะใจ ทำอย่างไรเมื่อคุยกับเด็ก11 ธันวาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล