ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางจิตรา อ่อนชำนิ
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้นำยุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น19 สิงหาคม 2565
2การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับม. ต้น6 สิงหาคม 2565
3การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ม.ต้น30 กรกฎาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ21 สิงหาคม 2564
2การพฒนาการจัดการเรียรรู้แบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
3การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์การสร้างแบบทดสอบออนไลน์10 สิงหาคม 2564
4หลักสูตรความรู้เบื้องต้รเกี่ยวกับสทธิเด็ก18 พฤษภาคม 2564
5โครงการโรงเรียนปชอดภัยในประเทศไทย13 มีนาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล