ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวณัฐญา ศรีรินยา
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 13/2554
 • การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 2/2558
 • หนังสือสำคัญการแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (SS.W.B.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน
 • วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 457
  เอกสาร ยุวกาชาด :
 • การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 457
 • วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (4บท) ระดับชั้นม.4-ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
  2ครูดีศรี สพม.น่าน 16 มกราคม 2565
  3รางวัล SNQA (Strisrinan Quality Awards) ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 25644 มกราคม 2565
  4ครูที่ปรึกษาดีเด่นด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 256328 กันยายน 2563
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25655 มกราคม 2566
  2ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม พินิจวรรณคดีมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน6 สิงหาคม 2565
  3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 256312 กันยายน 2563
  4ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 256218 กันยายน 2562
  5ครูผู้สอนที่เอาใจใส่ดูแลส่งเสริมความสามารถนักเรียนได้รับรางวัล รอบเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้ง 16 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมนุนี8 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์และการสร้างสื่อด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม22 ตุลาคม 2565
  2การอบรมออนไลน์แนวทางการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้และวีดิทัศน์การสอน ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 สำหรับครู สายงานการสอน 14 พฤษภาคม 2565
  3โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนสตรีศรีน่าน5 พฤษภาคม 2565
  4การอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการประเมินเกณฑ์ PA และ ว 21 ว 17 ช่วงเปลี่ยนผ่าน2 เมษายน 2565
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อการสอนภาษาไทยออนไลน์29 สิงหาคม 2564
  6การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย"27 สิงหาคม 2564
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  8การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 4576 มิถุนายน 2564
  9การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อการวิจัยปฏิบัติการในขั้นเรียน แนวทางการเปลี่ยนแปลงการสอนและพัฒนานักเรียนในยุคดิจิทัล" 17 พฤศจิกายน 2563
  10การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน ด้วยโปรแกรม ilovelibrary ภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูผู้สอน24 กรกฎาคม 2563
  11การอบรมสุขภาพดีในภาวะโลกร้อน31 พฤษภาคม 2563
  12การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร "เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง" 25 พฤษภาคม 2563
  13อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T - 8)25 พฤษภาคม 2563
  14การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ผ่านระบบการประขุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  15อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 6 พฤษภาคม 2563
  16การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10 ธันวาคม 2562
  17การอบรบเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 47 ตุลาคม 2562
  18การบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 2128 กันยายน 2562
  19การอบรมการพัฒนาวิทยฐานะแนวทางใหม่ ในว21 20 กรกฎาคม 2562
  20การอบรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทยในศตวรรษที่ 21 2 ธันวาคม 2561
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 25 พฤษภาคม 2563
  2การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10 ธันวาคม 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล