ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.วรุณพร ทุ่งสี่
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน5 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน5 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1กรรมการฝ่ายประสานงานและกำกับติดตามงานทุกๆภารกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังงหวัดน่าน5 กุมภาพันธ์ 2566
2วิทยากรในกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาดม.321 มกราคม 2566
3อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีศรีน่าน5 พฤษภาคม 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรเรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง23 ตุลาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล