ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางณัฐรดา จันฟุ่น
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เกียรติบัตรผ่านการอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
 • เอกสาร
 • วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขัน spelling Bee ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  2ผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 215 มีนาคม 2566
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning18 มิถุนายน 2565
  3อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน20 ธันวาคม 2564
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในระบบออนไลน์14 กันยายน 2564
  5การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์ (2 หลักสูตร)18 สิงหาคม 2564
  6การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก24 มิถุนายน 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมหลักสูตร."อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา18 เมษายน 2565
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล