ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางปิยะฉัตร แบนนิสเตอร์
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผูัสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ(pictorial writing) ระดับชั้นม.4-ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
2ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับขั้นม.3-ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1Achieved a Gold Medal in the Pictorial Writing Level Grade 10-1218 สิงหาคม 2566
2Achieved a Gold Medal in the Pictorial Writing Level Grade 7-918 สิงหาคม 2566
3Achieved a Gold Medal in the Impromptu Speech Competition Level Grade 7-918 สิงหาคม 2566
4Achieved a Bronze Medal in the Impromptu Speech Competition Level Grade 10-1218 สิงหาคม 2566
5For participant preparation whose competitor achieved 2 nd Place and Gold Medal in the Multi Skills Competition Level Grade 7-918 สิงหาคม 2566
6เหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการเขียนภาษาอังกฤษจากรูปภาพ(pictorial writing)5 กุมภาพันธ์ 2566
7เหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu speech) ระดับชั้นม.4-ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ5 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1For your effort and assistance serving as demonstrated person to advance the principles and objectives of AFS, by encouraging Learning and Understanding 17 กรกฎาคม 2566
2For your effort and assistance serving as demonstrated person to advance the principles and objectives of AFS, by encouraging Learning and Understanding 17 กรกฎาคม 2566
3Engenius International Teacher Conference 21 พฤษภาคม 2566
4AFS May Meeting13 พฤษภาคม 2566
5การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานสัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
6การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปีพ.ศ.25665 มีนาคม 2566
7โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ knight 410 Teacher เรื่อง”ปฏิบัติการด้านการสื่อสาร สร้างชุมชนด้วยปัญญา ร่วมรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์”17 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล