ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางดวงสมร ธรรมลังกา
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้นำยุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : บธ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : การจัดการทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารนำ้พริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.65 สิงหาคม 2565
2ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.35 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ5 กุมภาพันธ์ 2566
2เป็นผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ( PA)13 พฤศจิกายน 2565
2ผ่านการอบรมครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์และการสร้างสื่อด้วยดีจิทัลแพลตฟอร์ม22 ตุลาคม 2565
3อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย29 พฤศจิกายน 2564
4อบรมวิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง29 พฤศจิกายน 2564
5อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร"เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง"23 ตุลาคม 2564
6อบรมและปฏิบัติธรรมโครงการ "ต้นกล้าพิกุลธรรมแกนนำทำความดี ปี 2"12 กันยายน 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล