ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ปาณิตา ตาต๊ะคำ
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที่ 457
เอกสาร ยุวกาชาด :
 • เอกสาร
 • วุฒิบัตรการอบรม
 • วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : บรรณารักษ์ศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม1 - ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
  2ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม4 -ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
  3ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ จากการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 25653 ธันวาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
  2รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
  3รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
  4รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4-ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
  5รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4-ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
  6รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4-ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
  7รองชนะเลิศอันดับสี่ จากการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 25653 ธันวาคม 2565
  8รองชนะเลิศอันดับสี่ จากการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 25653 ธันวาคม 2565
  9รองชนะเลิศอันดับสี่ จากการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 25653 ธันวาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) ทางการศึกษา และการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “ที่นี่มีทุกคำตอบ วPA”18 ธันวาคม 2565
  2ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (CLASSROOM ENGLISH EXPRESSIONS)29 พฤศจิกายน 2565
  3การอบรมครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์และการสร้างสื่อด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม22 ตุลาคม 2565
  4ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบติดตามงบประมาณแผนงานและนโยบาย"5 กรกฎาคม 2565
  5แนวทางการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้และวิดีทัศน์การสอนตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 สำหรับครู สายงานการสอน14 พฤษภาคม 2565
  6การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform)15 กุมภาพันธ์ 2565
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา18 เมษายน 2565
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล