ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางพิมพ์พิรัญ เด่นกีรติ
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.ระยะที่ 4
ส.ค.ว.ค.ระยะที่ 4 รุ่นที่ :
วุฒิ ทางลูกเสือ : C.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best of the best ระดับดีเยี่ยม ในโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) โดยอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อเส้นทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.8 กันยายน 2566
2ได้รับรางวัล “วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือนวัตกรรม (Best Practices)” ประเภทครูผู้สอน ผลงานลำดับที่ 1 ระดับดีเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่ห4 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 กันยายน 2566
2ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญเงิน 4 รางวัล และเหรียญทองแดง 9 รางวัล ในการแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางเคมี ระดับประเทศ MU chem contest19 สิงหาคม 2566
3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงานประชุมวิชาการของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีฯ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2566 23 กรกฎาคม 2566
4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนเคมี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 26 พฤษภาคม 2566
5ครูผู้ฝึกสอนและครูผู้ประสานงาน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 19 22 พฤษภาคม 2566
6เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 5 กุมภาพันธ์ 2566
7รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนําเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเคมี ในงานประชุมวิชาการโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1412 ตุลาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย31 กรกฎาคม 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน บูรณาการสู่ท้องถิ่นน่าน เรื่อง เคมีอินทรีย์ โดย คุณครูพิมพ์พิรัญ เด่นกีรติ ครูผู้สอนสาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการ20 กันยายน 2566