ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายโพธิศักดิ์ โพธิเสน
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.ระยะที่ 4
ส.ค.ว.ค.ระยะที่ 4 รุ่นที่ : 1
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขากายภาพ ระดับภูมิภาค2 กันยายน 2566
2รางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชาติ18 สิงหาคม 2566
3รางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชาติ18 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิชาเคมี6 พฤษภาคม 2566
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล