ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.กันยารัตน์ คำสิทธิ
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผูสอนยุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ สาขากายภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น19 พฤศจิกายน 2566
2รางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภูมิภาค2 กันยายน 2566
3รางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชาติ18 สิงหาคม 2566
4รางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชาติ18 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล