ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.นิลาวัลย์ สถิรศาสตร์
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้สอนยุวกาชาก
เอกสาร ยุวกาชาด :
 • วุฒิบัตรสำเร็จการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที่ 393
 • วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เป็นผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ศธภ. 16 นำเสนอผลการพัฒนาในการประชุมสัมมนาวิชาการ MOE Speech Contest 2023 รอบชิงชนะเลิศ10 สิงหาคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลระดับดีมาก ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ8 กันยายน 2566
  2ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story Telling (ได้รับรางวัลเหรียญทอง)18 สิงหาคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1โครงการอบรมการออกแบบ การจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการ PLC ของครูผู้ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 3 10 ธันวาคม 2565
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล