ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางงามศิริ ไชยโนฤทธิ์
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
 • วุฒิบัตรหลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด นางงามศิริ ไชยโนฤทธิ์
 • วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูดี/คนดี ศรี สพม.น่าน9 มกราคม 2567
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 3 กุมภาพันธ์ 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1สัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 172 พฤศจิกายน 2566
  2การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน19 กันยายน 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล