ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.พัชรินทร์ อินทะรังษี
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • หนังสือแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสื้อสามัญรุ่นใหญ่ (W.B.) และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน
 • วุฒิ ยุวกาชาด : เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดิ หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
  เอกสาร ยุวกาชาด :
 • วุฒิบัตรสำเร็จการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 505
 • วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : จิตวิทยาและการแนะแนว
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย23 ธันวาคม 2562
  2ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี่ที่4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย18 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานตณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  2การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการประชุมทางไกล8 พฤษภาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษา : ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นครู21 กรกฎาคม 2561
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล