ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางรินรวดี วงศ์เป็ง
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสาร
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : จิตวิทยาและการแนะแนว
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เป็นครูผู้นำการอ่าน สัปดาห์ส่งเสริมรักการอ่าน ปี225 กันยายน 2563
  2ครูที่ปรึกษาดีเด่นด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน23 กรกฎาคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน5 กุมภาพันธ์ 2566
  2ครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทคลิปวีดีโอสั้น ชนะเลิศ ระดับจังหวัด4 พฤศจิกายน 2564
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ผ่านการอบรมครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์และการสร้างสื่อด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม22 ตุลาคม 2565
  2สำเร็จฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับัญชายุวกาชาด6 มิถุนายน 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา สำหรับครูในยุคดิจิทัล 15 ธันวาคม 2565
  2ผ่านการอบรมหลักสูตร ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษา(counseling) แก่นักเรียนยุคดิจิทัล28 มกราคม 2564
  3ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา19 กันยายน 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล