ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม
โรงเรียน : บ่อเกลือ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนายการ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การอบรบวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
 • วิทยากรลูกเสือ
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : คบ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลระดับดีมากด้านการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประเภทรองผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนา คุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย Active Learning เพื่อสร้างเส้นทางในการประกอบอาชีพประจำปีงบประ9 กันยายน 2566
  2คณะทำงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน" เด็กดียุค 4.0" ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี22 กรกฎาคม 2566
  3คณะกรรมการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 703 กุมภาพันธ์ 2566
  4ครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงาน การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดซิลิกาจากแกลบข้าวเหนียวและข้าวเจ้า21 สิงหาคม 2563
  5ครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงานการศึกษาความเหมาะสมของดอกหญ้าคาในการดูดซับน้ำมัน21 สิงหาคม 2563
  6มีผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 2 รายวิชา(วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์)26 มิถุนายน 2563
  7รางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง ประเภทครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง29 พฤษภาคม 2563
  8การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบทดสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต5 พฤษภาคม 2563
  9การทดสอบวัดความรู้เรื่องนวัตกรรมการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบทดสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต5 พฤษภาคม 2563
  10การทดสอบความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบทดสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต5 พฤษภาคม 2563
  11การทดสอบวัดความรู้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต5 พฤษภาคม 2563
  12การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์1 เมษายน 2563
  13คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ20 ธันวาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงานการศึกษาความเหมาะสมของดอกหญ้าคาในการดูดซับน้ำมัน21 สิงหาคม 2563
  2ครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงาน การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดซิลิกาจากแกลบข้าวเหนียวและข้าวเจ้า21 สิงหาคม 2563
  3มีผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 2 รายวิชา(วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์)26 มิถุนายน 2563
  4ครูพี่เลี้ยงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำปีการศึกษา 2562 ค่ายวัยใสใจพุทธะ9 มกราคม 2563
  5ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ ทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 256218 กันยายน 2562
  6ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 256217 กันยายน 2562
  7อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบตัวทำละลายต่อประสิทธิภาพการสกัดและติดสีครั่ง รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น23 สิงหาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลผลงานที่มีคุณภาพชมเชย ด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียน ที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา21 กรกฎาคม 2566
  2รางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีด้านการมีงานทำ มีอาชีพโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน21 กรกฎาคม 2566
  3โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภท โรงเรียนขนาดกลาง14 กรกฎาคม 2566
  4โรงเรียนคุณภาพต้นแบบโรงเรียนขนาดกลางการประกวดแข่งขันผลงานโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านมีคุณธรรมนำชีวิต : มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม10 กรกฎาคม 2566
  5โรงเรียนคุณภาพต้นแบบโรงเรียนขนาดกลางการประกวดแข่งขันผลงานโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านหนึ่งนักเรียน หนึ่งอาชีพ : มีงานทำ - มีอาชีพ10 กรกฎาคม 2566
  6ผ่านการประเมิน ระดับดีมาก การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the basic Education commission Quality Award :OBECQA ) ระดับ ScQA ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล7 กรกฎาคม 2566
  7ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภท สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง30 มิถุนายน 2565
  8ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ 2565 -2569 จากสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน27 พฤษภาคม 2565
  9ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด16 พฤศจิกายน 2564
  10มีผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 2 รายวิชา(วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์)26 มิถุนายน 2563
  11รางวัลระดับดีเด่น การประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับสหวิทยาเขตประจำปีการศึกษา 256230 กันยายน 2562
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ว9/25645 สิงหาคม 2566
  2การทบทวนสื่อสารสร้างความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการถอดบทเรียนการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2565 ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา23 มิถุนายน 2566
  3การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่วิถีน่านเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน22 มิถุนายน 2566
  4การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ 25662 มิถุนายน 2566
  5วิทยากรโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนความปลอดภัยสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 256612 พฤษภาคม 2566
  6โครงการพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัย RBL25 กุมภาพันธ์ 2566
  7การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความปลอดภัย(โรงเรียนพักนอน)"สถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนไทยอบอุ่น"18 พฤศจิกายน 2565
  8การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental Al Training15 กันยายน 2565
  9การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารสถานศึกษา 9 กันยายน 2565
  10การอบรมเชิงปฏิบัติการ ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา9 กันยายน 2565
  11การอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น18 มิถุนายน 2565
  12การบูรณาการ พรบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กับการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่น11 มิถุนายน 2565
  13การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวีดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ29 เมษายน 2565
  14การอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(Cyber)และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิตอล OBEC Content Center29 เมษายน 2565
  15การสัมมนา T.P.Symposium 2022 : PLC to SLC(School as Learning Community project)11 กุมภาพันธ์ 2565
  16โครงการทบทวนองค์ความรู้หนอนพยาธิในประเทศไทย8 กุมภาพันธ์ 2565
  17การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อด้วยการสื่อสารเชิงบวก (Positive Psychology)"16 มกราคม 2565
  18การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA (PA : Performance Agreement)13 ตุลาคม 2564
  19การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  20การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 256016 มิถุนายน 2564
  21โครงการส่งเสริมสถานศึกษา และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ covid-19 ประจำปีงบประมาณ 256428 มกราคม 2564
  22การอบรมเชิงปฏิบัติการการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงานตามแนวคิดเพราะพันธุ์ปัญญา20 กันยายน 2563
  23หลักสูตรอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 teacher(C4T-8)14 พฤษภาคม 2563
  24การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 10013 พฤษภาคม 2563
  25หลักสูตรอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 teacher(C4T-9)13 พฤษภาคม 2563
  26การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  27การอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการบริหารสถานศึกษา23 กุมภาพันธ์ 2563
  28การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล10 ตุลาคม 2562
  29การพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ20 มิถุนายน 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา16 กรกฎาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วย BOKLUEA MODEL โดยการนิเทศด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring 22 สิงหาคม 2566