ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
โรงเรียน : บ่อสวกวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒิบัตรผ่านการอบรมวุฒิลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท : ศศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูดี สพม.น่าน16 มกราคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ผู้ฝึกสอนรางวัล "เหรียญทองแดง" กิจกรรม Crossword มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  2ผู้ฝึกสอนรางวัล "เหรียญทองเงิน" กิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  3ผู้ฝึกสอนรางวัล "เหรียญทองแดง" กิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  4ครูผู้สอน Active Learning และบูรณาการท้องถิ่นเวียงภูเพียง อารยวิถีของดีเมืองน่าน18 กรกฎาคม 2566
  5ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  6ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1รายงานผลการประชุมเชิงปฎิบัติการ “เพื่อจัดทำคลังข้อสอบ Pre-ONET วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”8 ธันวาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1English Discoveriers 7 มิถุนายน 2566
  2วิทยาการข้อมูล3 พฤษภาคม 2566
  3การเขียนโปรแกรม Scrtach28 เมษายน 2566
  4Creative and Active Learning Class Using PowerPoint & CalssPoint211 มีนาคม 2566
  5การอบรม "ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง!!!" ผ่านระบบออนไลน์19 มกราคม 2566
  6การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 5 คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต18 มิถุนายน 2565
  7การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 10 Active Learning5 พฤษภาคม 2565
  8การอบรมเชิงปฎิบัติการความมั่นคง ปลอดภัย ไซเบอร์ (Cyber) และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)29 เมษายน 2565
  9โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 9 หลักการปฎิบัติราชการ29 เมษายน 2565
  10การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety PLatform)15 กุมภาพันธ์ 2565
  11โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหย่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับแนวทางการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายนอกใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)19 มกราคม 2565
  12อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 256413 กันยายน 2564
  13อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 256410 กันยายน 2564
  14การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 7 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาไทย31 สิงหาคม 2564
  15การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้27 สิงหาคม 2564
  16การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
  17การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปในทิศทางใด 11 สิงหาคม 2564
  18โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 256417 กุมภาพันธ์ 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล