ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางไพรินทร์ แสนอินทร์
โรงเรียน : บ่อสวกวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : บธ.บ
วิชาเอก ปริญญาตรี : การจัดการ
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
2ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอีสปอร์ต ประเภทเกม Arena of Valor (RoV) มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
3ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4 - ม.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย15 ธันวาคม 2565
4ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น15 ธันวาคม 2565
5ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผัดสด เครื่องเคียง ม.4 - ม.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
6ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผัดสด เครื่องเคียง ม.1 - ม.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลางระดับทอง30 มิถุนายน 2565
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ มัธยมศึกษาน่าน บูรณาการเชื่อมโยงความปลอดภัยในทุกมิติ “สุขภาพจิตดี มีวินัย ปลอดภัยทุกคน”24 กันยายน 2566
2การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน2 เมษายน 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรบูณาการท้องถิ่นเวียงภูเพียง อารยวิถึ ของดีเมืองน่าน8 มกราคม 2566
4การอบรมเขิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training15 กันยายน 2565
5การอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และระบบคลังสือเทคโนโลยีดิจิทัล29 เมษายน 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform)15 กุมภาพันธ์ 2565
2การอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่20 กันยายน 2564
3การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล