ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.พิมพ์ชนก แดนทอง
โรงเรียน : บ่อสวกวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คหกรรมศาสตร์ศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัล "ครูดีศรีบ่อสวก"ครั้งที่ ๑16 มกราคม 2566
2รางวัลครูผู้สอนดีเด่น Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ21 กรกฎาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน15 กันยายน 2566
2ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ มัธยมศึกษาตอนปลาย การแช่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
3ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอีสปอร์ต ประเภทเกม Arena of Valor (ROV) มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
4ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
5ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
6ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง30 มิถุนายน 2565
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และการพัฒนาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่31 สิงหาคม 2566
2การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น เวียงภูเพียง อารยวิถี ของดีเมืองน่าน8 มกราคม 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรอารยวิถี ของดีเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของดีเมืองน่าน8 มกราคม 2566
4การคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา รุ่นที่ ๓17 มีนาคม 2565
5การประเมินศักยภาพผู้ให้บริการสอนเสริมวิชาการตามสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย/คณิตศาสตร์ รุ่นที่ ๓17 มีนาคม 2565
6อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง13 กันยายน 2564
7การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online)10 กันยายน 2564
8อบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(Cyber)และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล(OBEC Content Center)29 เมษายน 2564
9โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักศีล ๕"11 ธันวาคม 2563
10การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)18 ตุลาคม 2563
11การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงานตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา20 กันยายน 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การพัฒนาตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์7 มิถุนายน 2566
2โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายในสถานการณ์ Covid-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)19 มกราคม 2565
3พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่20 กันยายน 2564
4การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล