ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางลัดดาวัลย์ นันคำ
โรงเรียน : น่านประชาอุทิศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1“ครูดี/คนดี ศรีสพม.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”16 มกราคม 2567
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วม.ปลาย15 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและต่อยอดหลักสูตรสถานศึกษาอิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศักยภาพเพื่อการมีงานทำและสร้างรายได้ระหว่างเรียน อย่างมีความสุข” ประจำปีประมาณ 25675 กุมภาพันธ์ 2567
2ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 20 สิงหาคม 2566
3อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอน30 ตุลาคม 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล