ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางรุจิราภรณ์ หทัยงาม
โรงเรียน : น่านประชาอุทิศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : A.L.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔22 กันยายน 2564
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ"วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)10 พฤศจิกายน 2566
2อบรมโครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์"19 มิถุนายน 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ2 ธันวาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล