ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสกาวเดือน นาคศรี
โรงเรียน : น่านประชาอุทิศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : การจัดการ
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูดี/คนดี ศรีสพม.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256716 มกราคม 2567
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลผลงานโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ0 0000
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ร่วมเสวนาพลัง เด็กดี เด็กเก่ง24 กุมภาพันธ์ 2567
2กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสภานักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256624 กรกฎาคม 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรื และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล29 เมษายน 2565
4การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย(MOE Safety Platform)14 มีนาคม 2565
5การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)7 พฤศจิกายน 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา18 เมษายน 2565
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล