ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายคมสัน นิ่มพยา
โรงเรียน : น่านประชาอุทิศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1หลักสูตร : ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน15 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก รางวัลยอดเยี่ยม22 กันยายน 2564
2ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทองยอดเยี่ยม25 มิถุนายน 2564
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตามฮีต ตวยฮอย) ประจำปีการศึกษา 256619 กุมภาพันธ์ 2567
2ครูที่ปรึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิชาการศึกษาการค้นคว้าด้วยตนเอง(IS)10 พฤศจิกายน 2566
3ครูที่ปรึกษา กิจกรรมการสื่อสารและการนำเสนอทางวิชาการ ในวิชาการศึกษาการค้นคว้าด้วยตนเอง19 กันยายน 2566
4คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสื่อสารและการนำเสนอทางวิชาการ ในวิชาการศึกษาการค้นคว้าด้วยตนเอง19 กันยายน 2566
5ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน16 กันยายน 2566
6คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรม Vlog "รีวิวการเรียนรู้ท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการทางดาราศาสตร์"25 สิงหาคม 2566
7วิทยากรกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ17 สิงหาคม 2566
8คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ17 สิงหาคม 2566
9วิทยากรการอบรมโครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์"19 มิถุนายน 2566
10การอบรมโครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์"19 มิถุนายน 2566
11การอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปีการศึกษา 25661 มิถุนายน 2566
12การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย(MOE Safety Platform)14 มีนาคม 2565
13การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Growth Mindset” 19 กุมภาพันธ์ 2565
14การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”2 ธันวาคม 2564
15การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลความรู้สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ศูนย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน21 พฤศจิกายน 2564
16การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)7 พฤศจิกายน 2564
17การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
18การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลความรู้สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 18 กรกฎาคม 2564
19การอบรมโครงการการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี (คุณธรรมจริยธรรม) ปีการศึกษา 256426 มิถุนายน 2564
20การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู”21 พฤษภาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล