ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายพัชรพล ทรงศิริเลิศวัฒนา
โรงเรียน : น่านประชาอุทิศ
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : A.L.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก : -
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูดี/คนดี ศรี สพม.น่าน16 มกราคม 2567
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1แข่งขันเล่านิทาน (storytelling) มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1English Grammar online20 กุมภาพันธ์ 2567
2การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา19 กุมภาพันธ์ 2567
3หลักสูตรการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรภาครัฐ19 กุมภาพันธ์ 2567
4การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom18 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1พลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล8 กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล