ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายเกรียงเดช ดีปินตา
โรงเรียน : บ่อสวกวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ : L.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : คบ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 256526 กันยายน 2566
2นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับ silver ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ3 กรกฎาคม 2563
3ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น11 มีนาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลระดับดีมาก ประเภทผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย (Active Learning) เพื่อสร้าสเส้นทางในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25668 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน โรงเรียนต้นแบบความสำเร็จและความโดดเด่น โครงการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning16 สิงหาคม 2564
2การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ระดับ A24 ธันวาคม 2563
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ประชุมสัมมนา เรื่อง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ :อนาคตการจัดการมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256317 ธันวาคม 2564
2โครงการส่งเสริมสถานศึกษา และประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ โควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 256411 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล