ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ
โรงเรียน : แม่จริม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : คบ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลเหรียญทอง ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน23 กันยายน 2564
2รางวัลเหรียญทอง ด้านการจัดการเรียนการสอน23 กันยายน 2564
3รางวัลเหรียญทอง ด้านการพัฒนาเว็ปไซต์สื่อการเรียนการสอน ในการลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน16 กันยายน 2564
4ครูดีศรีแม่จริม เนื่องในวันครู ประจำปี 256316 มกราคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โมเดลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะฯน่าน4 พฤศจิกายน 2565
2ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ(3D) ระดับชั้น ม1-35 สิงหาคม 2565
3ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม1-35 สิงหาคม 2565
4ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-65 สิงหาคม 2565
5ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2563
6ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ(3D) ระดับชั้น ม1-317 กันยายน 2562
7ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม1-317 กันยายน 2562
8ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-317 กันยายน 2562
9การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญเงิน "เตาพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระดาษรีไซเคิล"23 สิงหาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1เหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน1 กันยายน 2564
2สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ปีที่ 129 กรกฎาคม 2564
3รางวัลการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง10 กันยายน 2562
4กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับดี มัธยมศึกษา 5 มิถุนายน 2562
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมภาวะผู้นำกับความสำเร็จของสถานศึกษา10 กันยายน 2565
2การอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์(Cyber)และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล29 เมษายน 2565
3การอบรมมาตราฐานความปลอดภัย MOE 15 กุมภาพันธ์ 2565
4การอบรมถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ฯ3 กุมภาพันธ์ 2565
5พลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล16 มกราคม 2565
6อบรมโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ10 กันยายน 2564
7การทดสอบความรู้เรื่องนวัตกรรมการศึกษา12 พฤษภาคม 2563
8การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙7 พฤษภาคม 2563
9การทดสอบความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง5 พฤษภาคม 2563
10การทดสอบความรู้ เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5 พฤษภาคม 2563
11การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส Covid -191 เมษายน 2563
12การสร้างฝายมีชีวิต21 พฤศจิกายน 2562
13การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 47 ตุลาคม 2562
14การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาสมรรถนะสูง27 กรกฎาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
2อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-328 มิถุนายน 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1เว็ปไซต์ครูรังสรรค์ ไกรสีกาจ23 มกราคม 2565