ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.พวงผกา ไชยชนะ
โรงเรียน : แม่จริม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒิบัตรผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์คำคมเดิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน3 กุมภาพันธ์ 2566
  2รางวัลการประกวดผลงาน ระดับดีเด่น ลำดับที่ 119 กรกฎาคม 2565
  3เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม ตามโครงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 25631 พฤษภาคม 2564
  4บุคลากรผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบเก่งและทูบีนัมเบอร์วัน24 กันยายน 2563
  5เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม ตามโครงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 25621 พฤษภาคม 2563
  6รางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ เนื่องในงานสี่เผ่าชาวดอยหลวง ประจำปี 256221 ธันวาคม 2562
  7บุคลากรต้นแบบเก่งและดี To Be Number One รุ่น 226 มิถุนายน 2562
  8ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและสื่อการสอน21 มกราคม 2562
  9การปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 256216 มกราคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.323 ธันวาคม 2562
  2ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ เนื่องในงานสี่เผ่าชาวดอยหลวง ประจำปี 256221 ธันวาคม 2562
  3ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.4-ม.66 กันยายน 2562
  4ครูผูุ้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.36 กันยายน 2562
  5ครูผูุ้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-ม.66 กันยายน 2562
  6ครูผูุ้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.36 กันยายน 2562
  7มีความสามารถจัดการเรียนรู้ส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.33 พฤษภาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบออนไลน์8 พฤษภาคม 2566
  2เทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อการสอนภาษาไทยออนไลน์29 สิงหาคม 2564
  3กรรมการตัดสินการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ20 สิงหาคม 2564
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  5กรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงความ ชีวิตวิถีใหม่ วิถีไทย สูุ้ภัยโควิด29 กรกฎาคม 2564
  6อบรมและผ่านการทดสอบวัดและประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ โครงการ Good Food For All กินดี-อยู่ดี17 กรกฎาคม 2564
  7ผ่านการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรกรรมการคุมสอบ30 พฤศจิกายน 2562
  8กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-ม.36 กันยายน 2562
  9ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มหิดลกรองแก้วแวววรรณ ครั้งที่ 1212 สิงหาคม 2562
  10ร่วมกิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง 19 มีนาคม 2562
  11คณะกรรมการจัดนิทรรศการ เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก สืบสานพระราชปณิธานลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี8 กุมภาพันธ์ 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบออนไลน์8 พฤษภาคม 2566
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล27 มีนาคม 2564
  3อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-61 กุมภาพันธ์ 2564
  4อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา22 ตุลาคม 2562
  5อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 620379 กันยายน 2562
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล