ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.บุศราภรณ์ สมบุญ
โรงเรียน : แม่จริม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท : ค.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ครูผู้สอน Active learning บูรณาการท้องถิ่นเวียงภูเพียง อารยวิถีของดีเมืองน่าน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ14 กรกฎาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน1 กันยายน 2564
2สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ปีที่ 129 กรกฎาคม 2564
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนสื่อสาร สร้างความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 23 มิถุนายน 2566
2อบรมหลักสูตร digital identity ทักษะการสร้างตัวตนบนโลกดิจิทัล 112 เมษายน 2566
3อบรมหลักสูตร ทักษะการสร้างสมดุลที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล12 เมษายน 2566
4ประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา หลักสูตร Learning to the future reimagining to the future จะพัฒนาผู้เรียนศักยภาพอย่างไร ในยุคการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน5 เมษายน 2566
5อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน2 เมษายน 2566
6อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น เวียงภูเพียง อารยวิถี ของดีเมืองน่าน8 มกราคม 2566
7อบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความปลอดภัย ( โรงเรียนพักนอน ) สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น18 พฤศจิกายน 2565
8ประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา หลักสูตร Learning to the future reimagining to the future16 กันยายน 2565
9ประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา14 กันยายน 2565
10ประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา หลักสูตร Learning to the future reimagining to the futureหลากหลายนวัตกรรมที่ช่วยลดช่องว่างของห้องเรียนช่วงโควิด11 กันยายน 2565
11ประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา หลักสูตร Learning to the future reimagining to the future เปิดห้องเรียน เปิดอาชีพแห่งอนาคต31 สิงหาคม 2565
12ประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา หลักสูตร Learning to the future reimagining to the futureพลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม29 สิงหาคม 2565
13ประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา หลักสูตร Learning to the future reimagining to the future พลิกโฉมโรงเรียนสุขภาวะ24 สิงหาคม 2565
14อบรมสัมนาหัวข้อ project base learning in digital era28 มกราคม 2565
15อบรม digital classroom หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี15 พฤศจิกายน 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตร ลดความเสี่ยงภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ30 มิถุนายน 2566
2การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบออนไลน์8 พฤษภาคม 2566
3การอบรม E-training หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด4 พฤษภาคม 2566
4พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา "ออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์วิชาชีพแนวใหม่"16 เมษายน 2566
5อบรมหลักสูตรทักษะการป้องกันตัวเองในโลกดิจิทัล12 เมษายน 2566
6อบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล21 มกราคม 2565
7เชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต31 ตุลาคม 2564
8เชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต Education reimaigned31 ตุลาคม 2564
9ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา19 กันยายน 2562
10หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัว15 กันยายน 2562
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1Active English Class By..Kru Busaraporn20 มกราคม 2565