ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.อริศรา สะสม
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • คุณวุฒิวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(W.B.)
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คอมพิวเตอร์ศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : บริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 ระดับประเทศ 16 มกราคม 2565
  2รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 25639 มีนาคม 2564
  3ผลงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 202019 กันยายน 2563
  4ผู้บริหารรักการอ่าน ประจำปี 2563 19 กันยายน 2563
  5รูปแบบการบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ S.W.Model(The model of waste management in the context of the participatory school using S.W.Model )ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII9 กันยายน 2563
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ ระดับภาค รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2563 1 กันยายน 2566
  2เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ256330 กรกฎาคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1ผู้ที่มีบทบาทส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างดีเยี่ยม8 สิงหาคม 2565
  2รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ ระดับประเทศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 256318 เมษายน 2565
  3หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ระดับเหรียญทอง16 มกราคม 2565
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ27 สิงหาคม 2565
  2"ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพ.ศ.."และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25639 ธันวาคม 2564
  3ฟัง ฟัง ฟัง คลายทุกข์ เพิ่มสุขสมรรถนะสำคัญ SEL22 ตุลาคม 2564
  4การดูแลใจตนเองเพื่อการทำงานในวิชาชีพครู22 ตุลาคม 2564
  5ใช้Bloom's Taxonomy อย่างไรไม่ให้เชย22 ตุลาคม 2564
  6เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตZFuture Problem Solving;FPS22 ตุลาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1รายงานผลการประเมิน โครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 13 มีนาคม 2566
  2วิจัยรายงานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียน แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ S.W.Model โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน13 มีนาคม 2566
  3โครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 8 มีนาคม 2566
  4รายงานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียน แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ S.W.Model โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน8 มีนาคม 2566
  5การบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ S.W.Model21 มกราคม 2565