ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ทัศนีย์ การินทร์
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : คบ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : จิตวิทยาและการแนะแนว
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษระดับ A117 กุมภาพันธ์ 2564
2ครูดีศรีพุทธศาสน์16 มกราคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1- ม.318 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน1 กันยายน 2564
2สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 ปีที่ 129 กรกฎาคม 2564
3รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง10 กันยายน 2563
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ"นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal23 เมษายน 2565
2การอบรมหลักสูตร"อุ่นใจไซเบอร์"สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา18 เมษายน 2565
3โครงการอบรมครูแนะแนว เพื่อการแนะนำการศึกษาในศตวรรษที่ 2114 มีนาคม 2565
4กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 256516 มกราคม 2565
5โครงการอบรมออนไลน์”ครูแนะแนวมืออาขีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต3 ธันวาคม 2564
6โครงการพัฒนาศูนย์แนะแนวยกระดับขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ30 สิงหาคม 2564
7การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษระดับ A211 มีนาคม 2564
8การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษระดับ A117 กุมภาพันธ์ 2564
9อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-315 พฤษภาคม 2563
10การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
11อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมหลักสูตร"อุ่นใจไซเบอร์"สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา18 เมษายน 2565
2ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ 1 :NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา10 กันยายน 2564
3อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-315 พฤษภาคม 2563
4อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล