ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางปราณี ขัติเนตร
โรงเรียน :
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : คบ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ธุรกิจศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูดีศรีพุทธศษสน์16 มกราคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1 การแข่งขันทักษะวิชาการสามเณรสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 25627 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมโครงการ "อบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256410 กันยายน 2564
2การพัฒนาและอบรม ภายใต้การสัมมนาวิชาการ "สื่อสารอย่างไร?จึงจะโนใจเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคโควิด ผัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ เละเครื่องมือหาทางออกด้วยสันติวิธี"1 มิถุนายน 2564
3โครงการฝึกอบรมหลุกสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ประจำปี พ.ศ.256421 มีนาคม 2564
4การอบรมให้ความรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 23 ตุลาคม 2563
5โครงการฝึกอบรมหลุกสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ประจำปี พ.ศ.256330 สิงหาคม 2563
6อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-8 Teacher (Z4T-8)15 พฤษภาคม 2563
7การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
8อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English5 พฤษภาคม 2563
9การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูหลักสูตรแนวใหม่ เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา(MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู(PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL)18 มกราคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล