ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางธัญยรัตน์ พลทิพย์
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : จิตวิทยาและการแนะแนว
วุฒิ ปริญญาโท : ศศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : บริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน10 สิงหาคม 2564
2รางวัลเหรียญทอง รูปแบบการบริหารจัดการยะตามบริบทของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม16 มกราคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่24 สิงหาคม 2563
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมเชิงวิชาการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ19 มิถุนายน 2564
2อบรมเชิงวิชาการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ19 มิถุนายน 2564
3อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์11 ธันวาคม 2563
4คณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือ่ข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน22 สิงหาคม 2563
5ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน2 สิงหาคม 2563
6วิทยากรอบรมแนวทางการทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อนวิทยะฐานะตามเกณฑ์ ว2124 กรกฎาคม 2563
7หลักสูตรบุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน9 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล